Algemene voorwaarden
Door op deze website Baustoff-Metall Belgium N.V. website (hierna B+M genoemd) te gebruiken en/of bestanden te downloaden die er zich bevinden, verklaart de gebruiker zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden.

Doelstelling van de website, aansprakelijkheid en waarborg
B+M schrijft de informatie op de website en besteedt veel zorg aan zijn presentatie. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan deze informatie onvolledig, achterhaald en/of onjuist zijn. De informatie en inhoud van de B + M website houdt geen enig recht, vordering, toezegging of waarborg in. Zo zal B + M, voor aangekochte producten in B + M vestigingen, geen garanties geven en ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een bepaald resultaat op basis van informatie op de website.

B+M kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor schade, als gevolg van storingen, onderbrekingen of vertraging in de overdracht van de informatie, of voor schade die voortvloeit uit transacties gemaakt op basis van de informatie op de B + M website. De raadpleging en het gebruik van de informatie beschikbaar op de B+M website gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Baustoff-Metall Belgium kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, verlies van gegevens/bestanden, of eender welke schade en/of virus die leiden tot mogelijke schade van de computerapparatuur of software van de gebruiker als gevolg van zijn toegang tot de B+M website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op deze website inbegrepen de gegevens, logo’s, video’s, audiowerken, sourcecodes, programmatuur, grafische gegevens en alle andere onderdelen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze gegevens blijven de exclusieve eigendom van B+M of derden (MC CONSULT). Voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is het toegestaan de informatie van de B+M site te kopiëren en opslaan, en pagina’s van deze site af te drukken. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, weergegeven, gereproduceerd of overgebracht, in welke vorm en via welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Baustoff-Metall Belgium.

Verboden daden en/of handelingen
Het is strikt verboden de B+M site en dito inhoud op een onrechtmatige, onwettelijke, lasterlijke manier te gebruiken of een wijze die een inbreuk pleegt op de goede zeden, of schade kan toebrengen aan Baustoff-Metall Belgium of derden.

Cookies
B+M kan op zijn website gebruik maken van « cookies ». Cookies zijn kleine bestanden die de voorkeuren van de gebruiker op de website onthouden en opslaan op de browser van zijn eigen computer. Dat helpt de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Als de gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kan hij dit in uw browser instellen. Deze instelling kan echter de toegang tot bepaalde delen van de website verhinderen.

Toepasselijke wetgeving - Scheidbaarheid
Deze wettelijke bepalingen vallen onder het Belgische recht. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van België. In geval een bepaling hierin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen voor zover de wet dat toelaat onverlet laten.

Verandering van de gebruiksvoorwaarden
Baustoff-Metall Belgium NV behoudt zijn recht om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen aan de gebruiksvoorwaarden op zijn website. Iedere gebruiker van de website is automatische gebonden aan deze veranderingen. Wij nodigen de gebruiker uit regelmatig de gebruiksvoorwaarden na te kijken.